19.9.11

Mariana says:

"KAKÓ" = "MONO" (esp.), "MACACO" (port.),
 "MONKEY" (ing.)

1 comment:

Anonymous said...

:))) lindo
rita